Põhimäärus
 
 
 
TARTU LINNAVOLIKOGU
OTSUS
 
Tartu 10.05.2012 nr  370
Lille Maja põhimäärus
Põhimäärus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 35 lg 2, noorsootöö 
seaduse § 4 ja Tartu Linnavolikogu 16.veebruari 2012. a määruse nr 57 "Tartu linna põhimäärus"  § 
47 alusel.
§ 1. Üldsätted
Tartu  Linnavalitsuse  hallatav  asutus  Lille  Maja  (edaspidi  noortekeskus)  on  Tartu  Linnavalitsuse 
kultuuriosakonna haldusalas tegutsev Tartu linna noorsootööasutus.
§ 2. Noortekeskuse tegevusvaldkond, eesmärgid ja ülesanded
(1) Noortekeskuse tegevusvaldkond on noorsootöö.
(2) Noortekeskuse tegevuse eesmärgid on:
1) noore hoolivaks, loovaks, ettevõtlikuks ja aktiivseks linnakodanikuks kujunemise toetamine;
2) inspireeriva ja innovatiivse arengukeskkonna loomine 7-26aastastele Tartu linna noortele;
3) noortealgatuse, osaluse ja vabatahtliku tegevuse toetamine;
4) noorte ja kogukonna kaasamine tegevuste korraldamisse ja arendamisse;
5) põlvkondade- ja kultuuridevahelise dialoogi ja koostöö tõhustamine;
6)  noorte  kultuuri  ja  tervist  edendavate,  töökasvatuslike  ning  noorte  ettevõtlikkust  arendavate 
projektide koordineerimine.
(3) Noortekeskuse peamised ülesanded on:
1) koostöö korraldamine noorteühingutega ning teiste noortega töötavate organisatsioonidega;
2) noorteinfo kogumine, süstematiseerimine ja edastamine noortele ja lapsevanematele;
3) noorsootööalaste koolituste korraldamine;
4) noortealgatuste ja noorteprojektide nõustamine;
5) projektides osalemine, algatamine ja koordineerimine nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel 
tasandil;
6)  noortele  suunatud  arendavate  tegevuste,  huviringide,  seminaride,  õpitubade,  õppekäikude, 
väljasõitude korraldamine;
7) muude linnale oluliste noorsootööga seotud ürituste korraldamine;
8) noortekeskuse tegevusvaldkondadest teavitamine;
9) koolivaheaja tegevuste, sh laagrite, malevate, matkade jne korraldamine;
10)  erinevate  noorsootöömeetodite  väljatöötamise  ja  rakendamise  populariseerimine  ja 
rikastamine; 
11) uuringute ja analüüside tegemine ning publikatsioonide ja muude materjalide avaldamine;
12) avatud osalusega kui ka klubiliste tegevuste korraldamine.
(4) Noortekeskus osutab järgmisi teenuseid:
1) ruumide kasutusse andmine;
2) erinevate noortesündmuste korraldamine;
3) muud noortekeskuse eesmärkide ja ülesannetega seotud ja neid toetavad teenused.
§ 3. Noortekeskuse juhtimine 
(1) Noortekeskuse tööd juhib direktor. Direktori ametikoht täidetakse konkursi korras.  Töölepingu 
direktoriga sõlmib, seda muudab, lõpetab ja ütleb üles kultuuriosakonna juhataja.
(2) Noortekeskuse direktor:
1) esindab noortekeskust suhetes teiste isikutega;
2)  korraldab  noortekeskuse  tegevust  ja  tagab  käesolevas  põhimääruses  sätestatud  ülesannete 
täitmise;
3)  otsustab  oma  pädevuse  piires  noortekeskuse  kasutuses  oleva  vara  (sh  raha)  heaperemeheliku 
ning säästva valdamise, kasutamise ja käsutamise;
4) vastutab raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise 
eest;
5)  koostab noortekeskuse eelarve eelnõu;
6)  sõlmib,  muudab,  lõpetab  ja  ütleb  üles  töölepingud  noortekeskuse  töötajatega,  tagab  töötajate 
väljaõppe, organiseerib tööalast täiendkoolitust ning kinnitab töötajate puhkuste ajakava;
7) määrab noortekeskuse töötajate töötasu jm tasud;
8)  kinnitab  noortekeskuse  töökorralduse  reeglid,  tagab  töökorralduse  reeglite,  tuleohutuse, 
tööohutuse ja töötervishoiunõuete täitmise;
9) annab oma pädevuse piires käskkirju ning kirjalikke ja suulisi korraldusi;
10) korraldab statistilist arvestust ja esitab aruanded;
11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
(3) Noortekeskuse raamatupidamist korraldab linnavalitsus.
§ 4. Järelevalve
Järelevalvet  noortekeskuse  ja  direktori  tegevuse  üle  teevad  linnavalitsuse  kultuuriosakond, 
linnakantselei sisekontrolli teenistus ja rahandusosakond.
§ 5. Noortekeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
Noortekeskuse  ümberkorraldamine  või  tegevuse  lõpetamine  toimub  seaduses  ja  linnavolikogu 
poolt sätestatud korras.
§ 6. Rakendussätted 
(1) Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 19. mai 2005. a otsuse nr 439  „Lille Maja ja Anne 
Noortekeskuse põhimääruste kinnitamine“ punkt 1.
(2) Põhimäärus jõustub 14. mail 2012. a.
Mihhail Lotman
Esimees